Algemene voorwaarden

1. Definities

De volgende definities zijn van toepassing op deze algemene voorwaarden.

Websitemakelaar Websitemakelaar, gevestigd aan de Meermanstraat 42, 2132PR te Hoofddorp, geregistreerd bij KvK Amsterdam onder dossiernummer 56526806.

Bezoeker Ieder natuurlijk presoon die de website Websitemakelaar bezoekt, te bereiken via https://www.websitemakelaar.nl, alsmede alle andere websites van Websitemakelaar, bereikbaar via aan deze domeinnaam gerelateerde sub- en toplevel domeinnamen.

Gebruiker Iedere Bezoeker die zich middels het registratieformulier of aanmelden via Facebook heeft aangemeld als Aanbieder of Bieder en deze geldende algemene voorwaarden tijdens dit registratieproces heeft geaccepteerd.

Aanbieder De gebruiker die zijn of haar domeinnaam ter verkoop aanbied via Websitemakelaar.

Bieder Een gebruiker die een bod heeft uitgebracht op een domeinnaam aangeboden via Websitemakelaar.

Domeinnaam Een internet-adres met een bijbehorende top-level-domein-extensie.

Bod Een uitgebracht bod met de intentie een domeinnaam over te kopen van een Aanbieder.

Directe verkoop De mogelijkheid tot het direct overkopen van een Domeinnaam van een Aanbieder.

Servicekosten Het bedrag dat Websitemakelaar in rekening brengt voor het faciliteren van de website Websitemakelaar en verkoop van domeinnamen. De Servicekosten zijn 5% van de totale verkoopprijs met een minimum van € 10.

Voorwaarden Deze algemene voorwaarden van Websitemakelaar.

2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Websitemakelaar drijft een onderneming met als doel in de volgende marktbehoefte te voorzien:

 1. De totstandkoming van een overeenkomst tussen Aanbieder, Bieder of Koper van een Domeinnaam.
 2. De belangen van alle bovengenoemde partijen optimaal te behartigen.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Websitemakelaar in haar reguliere zakelijke activiteiten sluit met Gebruikers. Dergelijke overeenkomsten komen tot stand door aanbod en aanvaarding, hetgeen schriftelijk kan geschieden of op digitale wijze via het platform.

3. Verplichtingen Websitemakelaar

 • In de uitvoering van haar dienstverlening is Websitemakelaar gehouden tot het betrachten van zorgvuldigheid zo groot als redelijkerwijs van haar mag worden verwacht, waarbij geldt dat Websitemakelaar vrij is in de wijze waarop zij haar dienstverlening verleent en websitemakelaar te allen tijde onbeperkt gerechtigd is om bij de uitvoering van haar diensten derden in te schakelen.
 • Websitemakelaar spant zich in om voor Bezoekers een zo relevant mogelijke gebruikerservaring te creeëren binnen de kaders van de afspraken die zij maakt met Gebruikers. Onderdeel van een relevante gebruikerservaring is helderheid over de meest voorkomende rol die Gebruikers spelen op de markt.
 • Websitemakelaar spant zich in voor een continue en correcte werking van de website. Indien het voor onderhoud of uitbreiding wenselijk is de toegang tot de Website (tijdelijk) te beperken, zal Websitemakelaar trachten deze beperkingen op tijdstippen te faciliteren dat Bezoekers hiervan zo min mogelijk hinder ondervinden.
 • Websitemakelaar zal zich inspannen misbruik van de Website te voorkomen. Deze inspanning kan inhouden dat Websitemakelaar eenzijdig Gebruikers mag weren en onderzoek mag doen naar Gebruikers om overlast tot een minimum te beperken.
 • Als Websitemakelaar misbruik van de Website constateert is zij gehouden handhavend op te treden tegen de partij die zich schuldig maakt aan het misbruik, waarbij Websitemakelaar bij de bepaling van de mate van sanctionering ervan uit mag gaan dat incidenten niet op zichzelf staan, maar een structureel karakter hebben.

4. Verplichtingen Gebruikers

 • De Gebruiker die via de Website een overeenkomst met Websitemakelaar sluit door gebruik te maken van de Website, heeft de verplichting om tijdens het registratieproces alle door hem ingevoerde gegevens te controleren en onjuistheden in de verstrekte of vermelde gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst te controleren op correctheid. Zolang de Gebruiker gebruikmaakt van de Website, is het de plicht van de gebruiker zijn of haar persoons-, contact- en adresgegevens onverwijld aan Websitemakelaar door te geven. Bij twijfel over de identiteit van een Gebruiker kan Websitemakelaar de Gebruiker om een kopie legitimatiebewijs vragen.
 • Iedere Gebruiker heeft de plicht zich te onthouden van misbruik. Van misbruik is sprake indien misbruik objectief vast te stellen is en indien deze objectiviteit niet vast te stellen is, op basis van klachten van meerdere gebruikers te kwalificeren als misbruik. Onder misbruik wordt onder andere maar niet uitsluitend verstaan:
  • Als Gebruikers al dan niet onder valse voorwenselen de Website oneigenlijk gebruiken om Gebruikres of derden te bevoordelen of benadelen in de ruimste zin van het woord.
  • Ieder gebruik van de Website waarbij de Gebruiker bij het inrichten van Profielpagina's, het plaatsen of reageren op Domeinnamen, Websites, Apps, Bedrijven of Bureau's of opzettelijk abusievelijk niet volkomen transparant is over zijn identiteit en rol op de markt met als mogelijk neveneffect een commercieel gewin of een minder optredend commercieel nadeel, dat bij volkomen transparantie naar redelijke verwachting niet of in mindere mate zou hebben opgetreden.
  • Het plegen van acquisitie op Gebruikers anders dan waarvoor de Website bedoeld is (bijvoorbeeld van de opbouw van een concurrerende Website dat primair in min of meer dezelfde behoefte voorziet als de Website).
  • Het verspreiden van geplaatste Domeinnamen, Websites, Apps, Bureaus en Bedrijven buiten de Website of op concurrerende platforms zoals bedoeld in bovenstaand lid, tenzij de Gebruiker zelf de Aanbieder van de Domeinnaam is.
  • Om de continuiteit van de Website op lange termijn te waarborgen, zijn Gebruikers gehouden de naleving van de Voorwaarden te handhaven binnen hun eigen organisatie. Indien Websitemakelaar constateert dat een Gebruiker misbruik pleegt, dan is Gebruiker verplicht onverwijld dit misbruik te doen beeindigen.

5. Veilingen en winnen van een veiling

Zodra een Gebruiker een bod uitbrengt op een Domeinnaam, gaat Gebruiker een Bindende overeenkomst aan met Websitemakelaar. Indien de Gebruiker de hoogste biedende partij is ten tijde van het aflopen van de veiling, wordt Gebruiker gezien als winnaar van deze domeinnaam.

Zodra een domeinnaamveiling afgelopen is, wordt de hoogste bieder automatisch de winnaar van de veiling en Domeinnaam.

Iedere Gebruiker, zowel Aanbieder als Bieder kan binnen 14 dagen beroep doen op het herroepingsrecht. Binnen deze periode wordt het winnende bod tenietgedaan, zodra een van deze partijen aangeeft de overeenkomst te willen ontbinden.

Indien het Websitemakelaar onmogelijk is gebleken in contact te treden met een Bieder, komt hiermee de bovengenoemde overeenkomst te vervallen, waarbij Websitemakelaar het beroep doet op Overmacht, zoals in Artikel 7 van deze Voorwaarden genoemd.

Zodra de Bieder of Aanbieder geen beroep heeft gedaan op de ontbinding van de overeenkomst, is de Bieder verplicht het bijhorende Biedbedrag te voldoen, welke wordt vermeerderd met 21% BTW.

Indien een Aanbieder wilt afzien van directe verkoop, wordt het reeds betaalde bedrag aan de Koper teruggestort.

6. Servicekosten, facturatie en betaling

De servicekosten geldend voor Domeinnamen bedraagd 5% van de totale verkoopprijs, met een minimum van 10 euro, te vermeerderen met 21% BTW. Deze Servicekosten worden verrekend bij de uitbetaling van de verkoopprijs aan de Aanbieder.

Daarnaast heeft een Aanbieder van een Domeinnaam ook de mogelijkheid zijn of haar Domeinnaam extra op te laten vallen binnen de Website.
Het extra laten opvallen van een Domeinnaam kost €7,50 per domeinnaam te vermeerderen met 21% BTW.

Gebruiker ontvangt van iedere aankoop een digitale factuur welke per e-mail aan het door hem of haar opgegeven e-mailadres word toegezonden. Facturen kunnen enkel tegen hoge uitzondering nogmaals worden opgevraagd. Het opvraen van een kopie- factuur geschied in schriftelijk overleg met Websitemakelaar (klantenservice@websitemakelaar.nl)

Bij het uitblijven van het gewenste resultaat na aanschaf van een extra opvallende domeinnaam, alsmede de aankoop van een Domeinnaam is geen restitutie mogelijk.

Indien een Gebruiker geen naleving geeft aan de in artikel 4 genoemde leden, danwel op misbruik maakt van de Website in de ruimste zin van het woord, behoud Websitemakelaar het recht toegang tot de Website te ontzetten en is er geen restitutie van abonnementsgelden alsmede gelden voor de aankoop van extra opvallende domeinnamen mogelijk.

7. Overmacht

 • In geval van overmacht aan haar zijde is Websitemakelaar niet gehouden de verbintenissen uit de overeenkomst na te komen.
 • Onder overmacht wordt verstaan iedere van de wil van Websitemakelaar onafhankelijke en buiten de invloedssfeer van Websitemakelaar gelegen omstandigheid, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert.
 • Onder overmacht wordt in elk geval verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming, hetzijn een der partijen die geen nakoming geeft aan een betaalverzoek van Websitemakelaar, een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, werkstaking, bedrijfsbezetting, overheidsmaatregelen, stroomstoringen, meer dan gebruikelijke vertragingen in het verkeer en ziekte van epidemiologische aard van haar medewerkers, technische storingen (al dan niet als gevolg van virussen of aanvallen) waardoor de Website niet of niet volledig naar behoren functioneert, alsmede iedere situatie waarop Websitemakelaar feiltelijk geen (beslissende) controle op kan uitoefeen.
 • Zodra zich een overmachttoestand voordoet als bedoeld in dit artikel, zal Websitemakelaar daarvan mededeling doen aan de Gebruiker. Indien de overmachttoestand langer dan 30 dagen duurt, of zodra duidelijk is dat de overmachttoestand langer dan 30 dagen zal duren, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder schadeplichtig te zijn.

8. Aansprakelijkheid

 • Hoewel Websitemakelaar zich inspant de Diensten staands naar behoren te verlenen, kan zij niet uitsluiten dat door of bij de verleende Diensten schade ontstaat. Tenzij de schade is ontstaan als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van Websitemakelaar of haar leidinggevende ondergeschikten, is Websitemakelaar niet aansprakelijk voor enige schade hoe ook genaamd.
 • Websitemakelaar is nimmer aansprakelijk voor enige schade van Gebruiker verband houdend met of voortvloeiend uit mededelingen of adviezen gegeven in het kader van kostenloze advisering.
 • Websitemakelaar kan niet aansprakelijk worden gehouden voor mededelingen of adviezen van derden over Diensten van Websitemakelaar.
 • Websitemakelaar is nimmer aansprakelijk voo renige indirecte schade van Gebruiker of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriele schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van de Diensten.
 • Onverminder hetgeen elders in de overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van Websitemakelaar jegens Gebruiker, uit welke hoofde dan ook, beperkt tot een bedrag van maximaal EUR 500,- per gebeurtenis (waarbij een samenhangede reeks gebeurtenissen als een gebruitenis geldt).
 • Het recht op schadevergoeding vervalt indien de vordering niet binnen een jaar na het ontstaan daarvan door Gebruiker in rechte aanhangig is gemaakt.
 • De Gebruiker vrijwaart Websitemakelaar tegen alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van de Diensten.

9. Overige bepalingen

 • Het is gebruiker niet toegestaan om de overeenkomst tussen Websitemakelaar en Gebruiker, geheel of gedeeltelijk, of enig(e) daaruit voortvloeiend recht of verplichtingen aan een derde over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Websitemakelaar.
 • Indien enige bepaling van de vorowaarden nietig, ongeldig, niet-afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige beperkingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht.
 • Websitemakelaar kan van tijd tot tijd haar voorwaarden wijzigen, zonder enige notificatie naar Gebruiker, tenzij vereist door de wet. De Wijzigingen in de voorwaarden zijn van kracht op het moment dat deze op de Website zijn gepubliceerd.
 • Alle content op de Website en samenstelling van content van de Website, zoals tekst, plaatjes, logo's, iconen, audio, digitale downloads en software zijn eigendom van Websitemakelaar en zijn beschermd met copyright.
 • op de overeenkomst tussen Websitemakelaar en Gebruiker is het Nederlands recht van toepassing.

Iedere week de mooiste domeinnamen in jouw mailbox?